Phalcon community Chat


Apr '15

Jan '17

5

1445

1


Thien
15.9k
edited Jun '15
Apr '15

Hi all

I want just share Phalcon comunity chat http://chat.phalcontip.com/

I'm hope everyone love this , yeah are great!


Thien
10.4k

What is it ?

Bạn ơi , mình cài đặt zephir trên window như link này bạn đã hướng dẫn : http://forum.zephir-lang.com/discussion/3397/installing-zephir-on-windows nhưng khi build thì lại không được, bạn có thể hướng dẫn cho minh đươc không, cám ơn bạn nhiều

Yes, cho mình với bạn